Actividad internacional

" "

Participem en l’IRG RAIL i els seus grups de treball, una associació voluntària que agrupa els reguladors de 27 països europeus. Aquest grup de reguladors, que no inclou ni la Comissió Europea ni cap Govern d’un estat membre, té per objectiu facilitar la cooperació per fomentar un mercat europeu ferroviari únic. Amb aquesta finalitat, l’IRG RAIL és una plataforma, organitzada en 4 grups de treball, per a l’intercanvi d’informació i d’experiències, de manera que es promocioni una aplicació consistent de la regulació en l’àmbit europeu.

L’IRG RAIL divideix la seva activitat en quatre grups:
·         Grup d’accés, que se centra en els aspectes relacionats amb les necessitats de les empreses i els candidats ferroviaris en relació amb les infraestructures ferroviàries. Entre les prioritats d’aquest grup hi ha els corredors internacionals de mercaderies, les característiques dels acords marc i la liberalització dels mercats de mercaderies i viatgers.
·         Grup de cànons, que se centra en l’aplicació no discriminatòria de les tarifes d’accés a la xarxa i comprova si els principis dels cànons s’apliquen de manera apropiada. Les directives europees atorguen competències importants a les autoritats de regulació en relació amb els cànons ferroviaris, per la qual cosa l’objectiu d’aquest grup és desenvolupar directrius comunes per calcular els cànons.
·         Grup sobre propostes normatives, que elabora posicions comunes dels reguladors que formen l’IRG RAIL en relació amb les iniciatives legislatives europees; en particular, en relació amb la liberalització dels mercats europeus ferroviaris i la seva estructura.
·         Grup de monitoratge del mercat, que publica informació sobre els mercats ferroviaris en els diferents països de l’IRG RAIL. A més, publica directrius amb l’objectiu de fer comparables les estadístiques que es publiquen a cada país; així com establir un conjunt d’indicadors que, com a mínim, han d’obtenir tots els reguladors.

Participem en l’European Network of Railway Regulatory Bodies (ENRRB), una xarxa de reguladors en què també participa la Comissió Europea. En aquest fòrum es discuteixen les experiències nacionals amb la Comissió Europea, s’analitza l’estat de la transposició de les directives i es debaten les seves iniciatives amb la Comissió; en particular, els reglaments que, d’acord amb el marc regulador, ha d’elaborar. L’ENRRB es reuneix amb agents rellevants del sector i, en especial, amb els administradors d’infraestructures, agrupats en el grup PRIME, per discutir aspectes essencials de la implementació de la regulació ferroviària.

Existeixen nou corredors internacionals de mercaderies amb l’objectiu de fomentar el transport transfronterer de mercaderies. Espanya participa en dos d’aquests corredors: el número 4 (Atlàntic) i el número 6 (Mediterrània). Els reguladors que formen el corredor cooperen per supervisar la competència al corredor i es coordinen en la resolució dels conflictes que es puguin plantejar. Actualment hi ha acords de cooperació subscrits en tots dos corredors.

En relació amb els corredors internacionals, des de la CNMC també participem en el SERAC, un grup que inclou, a més de la Comissió Europea, els representants dels estats membres.

Ley de creación de la CNMC (art.11)

boe.es

Cooperar con los órganos reguladores del mercado ferroviario de los demás Estados miembros de la Unión Europea en la supervisión de la competencia en el mercado de los servicios de transporte ferroviario internacional.

Acord de cooperació entre les autoritats de regulació encarregades de supervisar la competència al corredor atlàntic

Acuerdo

 

Acord de cooperació entre les autoritats de regulació encarregades de supervisar la competència al corredor mediterrani

Acuerdo