Actividade internacional

" "

Participamos no IRG RAIL e os seus grupos de traballo, unha asociación voluntaria que agrupa os reguladores de 27 países europeos. Este grupo de reguladores, que non inclúe nin a Comisión Europea nin ningún goberno dun estado membro, ten como obxectivo facilitar a cooperación para fomentar un mercado europeo ferroviario único. Con este fin, o IRG RAIL é unha plataforma, organizada en 4 grupos de traballo, para o intercambio de información e de experiencias de forma que se promova unha aplicación consistente da regulación no ámbito europeo.
O IRG RAIL divide a súa actividade en catro grupos:


·         Grupo de acceso, que se centra nos aspectos relacionados coas necesidades das empresas e os candidatos ferroviarios en relación coas infraestruturas ferroviarias. Entre as prioridades deste grupo encóntranse os corredores internacionais de mercadorías, as características dos acordos marco e a liberalización dos mercados de mercadorías e viaxeiros.
·         Grupo de canons, que se centra na aplicación non discriminatoria das tarifas de acceso á rede e comproba se os principios dos canons se aplican apropiadamente. As Directivas Europeas outorgan importantes competencias ás autoridades de regulación en relación cos canons ferroviarios, polo que o obxectivo deste grupo é desenvolver directrices comúns para o cálculo dos canons.
·         Grupo sobre propostas normativas, que elabora posicións comúns dos reguladores que compoñen o IRG RAIL en relación coas iniciativas lexislativas europeas; en particular, en relación coa liberalización dos mercados europeos ferroviarios e a súa estrutura.
·         Grupo de monitorización do mercado, que publica información sobre os mercados ferroviarios nos diferentes países do IRG RAIL. Ademais, publica directrices co obxectivo de facer comparables as estatísticas que se publican en cada país; así como establece un conxunto de indicadores que, como mínimo, deben obter todos os reguladores.


Participamos na European Network of Railway Regulatory Bodies (ENRRB), unha rede de reguladores na que tamén participa a Comisión Europea. Neste foro discútense as experiencias nacionais coa Comisión Europea, analízase o estado da transposición das Directivas e debátese coa Comisión as súas iniciativas, en particular, os Regulamentos que, de acordo co marco regulador, debe elaborar. O ENRRB reúnese con axentes relevantes do sector e, especialmente, cos administradores de infraestruturas, agrupados no grupo PRIME, para discutir aspectos esenciais da aplicación da regulación ferroviaria.

Existen 9 corredores internacionais de mercadorías co obxectivo de fomentar o transporte transfronteirizo de mercadorías. España participa en dous destes corredores: o número 4 (Atlántico) e o número 6 (Mediterráneo). Os reguladores que conforman o corredor cooperan para supervisar a competencia no corredor e coordínanse na resolución dos conflitos que poidan presentarse. Actualmente están subscritos acordos de cooperación en ambos os dous corredores.


En relación cos corredores internacionais, dende a CNMC tamén participamos no SERAC, un grupo que inclúe, ademais da Comisión Europea, os representantes dos estados membros.

Ley de creación de la CNMC (art.11)

boe.es

Cooperar con los órganos reguladores del mercado ferroviario de los demás Estados miembros de la Unión Europea en la supervisión de la competencia en el mercado de los servicios de transporte ferroviario internacional.

Acordo de cooperación entre as autoridades de regulación encargadas da supervisión da competencia no corredor Atlántico

Acuerdo

 

Acordo de cooperación entre as autoridades de regulación encargadas da supervisión da competencia no corredor Mediterráneo.

Acuerdo