Supervisó dels cànons

Vetllem perquè els cànons ferroviaris compleixin el que disposa la legislació vigent. D’aquesta manera, ADIF i ADIF Alta Velocitat ens han de presentar una proposta de cànons que han de sotmetre a consulta de les empreses ferroviàries i a l’informe previ de la CNMC. Per fer les comprovacions necessàries podem encarregar i fer auditories als administradors d’infraestructures, de manera que es puguin saber els costos subjacents a la prestació d’aquests serveis.
 

A més, el reglament comunitari també ens atorga funcions en l’anàlisi dels models de costos directament imputables al servei ferroviari.

Finalment, en relació amb l’aplicació del sistema d’incentius en el sistema dels cànons ferroviaris que preveu l’Ordre FOM/189/2015, a més de resoldre qualsevol conflicte que derivi de la seva aplicació, resolem sobre els paràmetres bàsics del sistema, en cas que no hi hagi acord entre els administradors de les infraestructures i les empreses ferroviàries. També disposem d’un representant en el Comitè de seguiment del sistema d’incentius.

Últimes resolucions

Totes les resolucions de supervisiò de cànons ferroviaris