Supervisó dels cànons

Vetllem perquè els cànons ferroviaris compleixin el que disposa la legislació vigent. D’aquesta manera, ADIF i ADIF Alta Velocitat ens han de presentar una proposta de cànons que han de sotmetre a consulta de les empreses ferroviàries i a l’informe previ de la CNMC. Per fer les comprovacions necessàries podem encarregar i fer auditories als administradors d’infraestructures, de manera que es puguin saber els costos subjacents a la prestació d’aquests serveis.
 

A més, el reglament comunitari també ens atorga funcions en l’anàlisi dels models de costos directament imputables al servei ferroviari.

Finalment, en relació amb l’aplicació del sistema d’incentius en el sistema dels cànons ferroviaris que preveu l’Ordre FOM/189/2015, a més de resoldre qualsevol conflicte que derivi de la seva aplicació, resolem sobre els paràmetres bàsics del sistema, en cas que no hi hagi acord entre els administradors de les infraestructures i les empreses ferroviàries. També disposem d’un representant en el Comitè de seguiment del sistema d’incentius.

Últimes resolucions

Totes les resolucions de supervisiò de cànons ferroviaris

Supervisió de les tarifes

A més de les competències relacionades amb l’accés de les empreses ferroviàries a les instal·lacions de servei, també supervisem que les tarifes aplicades als serveis complementaris estiguin orientades als costos més un benefici raonable. Els serveis complementaris inclouen el subministrament de corrent de tracció, el subministrament de combustible de tracció en instal·lacions fixes, el preescalfament de trens de viatgers, els contractes personalitzats per a mercaderies perilloses i combois especials i la càrrega i la descàrrega d’unitats de transport intermodal (UTI).

Analitzem les propostes tarifàries dels explotadors d’aquestes instal·lacions, per la qual cosa elaborem un informe previ en el termini d’un mes. Aquest tràmit és necessari perquè els explotadors puguin publicar, d’acord amb la Llei del sector ferroviari, les seves tarifes en la Declaració sobre la xarxa.

Ultimes resolucions

Totes les resolucions de supervisió de tarifes ferroviaries