Consultes públiques

Una de les funcions de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència que recull la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la CNMC, és promoure i elaborar estudis i treballs de recerca en matèria de competència, així com informes generals sobre els diferents sectors econòmics. En virtut d’aquesta funció, el Ple de la CNMC ha decidit dur a terme un estudi sobre els nous models de prestació de serveis plantejats per les tecnologies de la informació i, en especial, sobre l’anomenada economia col·laborativa.

Per què la CNMC duu a terme un estudi d’aquest tipus?

El desenvolupament de les tecnologies de la informació en l’àmbit de la digitalització de l’economia, els dispositius mòbils i les noves plataformes i aplicacions han donat lloc, durant els últims anys, al desenvolupament de nous models de consum. Bon exemple d’això és el desenvolupament del comerç electrònic de béns i serveis (llibres, música, viatges, roba, etc.), que en pocs anys s’ha arribat a convertir en una cosa habitual del dia a dia de milions de consumidors.

Un àmbit sobre el qual aquesta irrupció tecnològica té un fort impacte és la denominada economia col·laborativa (o consum col·laboratiu). Aquest model de consum es basa en l’intercanvi entre particulars de béns i serveis que estaven infrautilitzats; per exemple, les places lliures del cotxe en un viatge, el domicili que queda buit durant les vacances, les eines que es fan servir una o dues vegades després de comprar-les, etc., a canvi d’una compensació pactada entre les parts. La disminució de la renda i el crèdit disponible entre els consumidors com a conseqüència de la crisi econòmica i un canvi cultural que ha suposat que “l’ús” sigui cada vegada més preferit que “la propietat”, també són elements clau per entendre l’auge d’aquest model. 

En paral·lel al fenomen de l’economia col·laborativa, el desenvolupament tecnològic ha fet també possible l’aparició de noves plataformes professionals que fan servir els avantatges d’Internet per proporcionar als consumidors serveis més atractius en certes circumstàncies, com cercadors, agregadors i comparadors de serveis de consum, transport, alimentació, allotjament, etc.
És indubtable que aquest augment en l’oferta i la varietat dels productes i serveis representa una oportunitat des del punt de vista de la competència i, per tant, de l’augment del benestar dels consumidors. A tot això s’ha d’afegir l’oportunitat de disposar de més informació sobre els productes, tenir menys costos de transacció i efectes mediambientals, elements positius derivats de crear una economia basada més en l’ús que en la propietat. No obstant això, també es plantegen múltiples incògnites sobre com s’ha d’adequar la regulació actual als efectes que generen aquests nous models econòmics. Aquestes circumstàncies fan aconsellable que les autoritats de competència analitzin el nou fenomen que significa l’economia col·laborativa.

Per què la CNMC duu a terme un estudi d’aquest tipus?

El propòsit últim de l’estudi és fer una sèrie de recomanacions perquè es produeixi un desenvolupament reguladorament eficient dels nous models econòmics, de manera que s’obtingui el màxim profit dels possibles avantatges per als consumidors i, alhora, es pugui garantir la competència efectiva entre aquests i amb els sectors tradicionals.

A fi d’apropar tant com es pugui l’anàlisi a la realitat econòmica actual, a més d’aconseguir una visió general sobre aquests nous fenòmens econòmics, l’estudi començarà centrant-se en dos sectors concrets: el transport i l’allotjament de vacances. En tots dos casos els nous models de serveis han plantejat recentment reptes importants per als reguladors públics:

  • El sector del transport urbà i interurbà de viatgers per carretera, en què les plataformes que posen en contacte els conductors amb els viatgers s’han situat com una possible alternativa directa a l’ús del taxi o l’autobús.
  •  
  • El sector de l’allotjament de vacances, en què han aparegut noves plataformes de lloguer de pisos i habitacions que han introduït en el mercat una oferta important que se suma a la del sector hoteler tradicional.

 

Com duu a terme la CNMC l’estudi?

L’estudi comença amb una fase de consulta pública en la qual s’obtenen la posició i les opinions de tots els agents implicats i de les persones que vulguin aportar la seva visió en aquest debat. Per disposar d’aquestes aportacions de la manera més àgil i eficaç possible s’ha posat a disposició pública aquesta pàgina web a través de la qual es crea un espai obert per rebre informació sobre les qüestions plantejades.

La consulta es desenvoluparà en tres etapes, que s’iniciaran de la manera successiva següent:

a) En una primera part, s’analitzaran les bases teòriques que poden justificar la regulació actual a fi de determinar quines són les finalitats públiques que aquesta pretén preservar.

b) A continuació, s’analitzaran els efectes sobre el mercat dels nous models de prestació de serveis.

c) I finalment, s’estudiarà la necessitat i proporcionalitat de la regulació d’acord amb les noves circumstàncies del mercat.

Cada part tindrà un plantejament previ del context per, a continuació, formular una sèrie de preguntes concretes, sobre les quals s’obté l’opinió de les persones interessades. Les aportacions dels agents que hi participin i que responguin a les preguntes plantejades podran ser publicades per la CNMC per mantenir el debat dins d’uns cursos constructius.
Totes les opinions serviran de base i es tindran en compte per elaborar el document final que contindrà les conclusions de l’estudi, així com un resum de les aportacions principals rebudes durant la fase de consulta.

 

Consulta pública sobre els nous models de prestació de serveis i l’economia col·laborativa, novembre del 2014.

ETAPA 1. Objectius públics que persegueix la regulació

L’anàlisi dels principis de necessitat i proporcionalitat en què s’hauria de fonamentar la regulació dels sectors econòmics, i el plantejament de la possible justificació de la regulació existent en els dos sectors de referència triats.

Document1
Termini de lliurament de respostes: 27 de novembre del 2014

ETAPA 2. Efectes dels nous models econòmics sobre el mercat i la regulació

Anàlisi dels efectes principals que, per al consumidor i l’interès general, generen els nous models de prestació de serveis. Efectes d’aquests nous models en els dos sectors de referència triats.

Document 2
Termini de lliurament de respostes: 13 de gener del 2015

ETAPA 3. Nous models i regulació

Anàlisi de l’adequació de la regulació a les noves circumstàncies del mercat, com a conseqüència dels efectes generats pels nous models, i dels canvis reguladors necessaris per donar cabuda de manera competitivament adequada a les noves activitats econòmiques. Adequació de la regulació als nous models en els dos sectors de referència triats.

Document 3
Termini de lliurament de respostes: 13 de gener del 2015

 

Respostes a la consulta

Etapa 1

Hi ha alguna altra regulació rellevant dels sectors plantejats que no s’hagi descrit?

Esteu d’acord amb les justificacions apuntades per a la regulació existent en aquests sectors? Quines altres justificacions hi hauria?

Quins problemes creieu que planteja la regulació d’aquests sectors?

Respecto a això, considereu que la regulació existent en aquests sectors és necessària i proporcionada?

 

Etapa 2

Esteu d’acord amb la descripció i caracterització dels nous models de prestació de serveis i de l’economia col·laborativa? Podeu donar alguna característica addicional?

Esteu d’acord amb els efectes apuntats dels nous models sobre el mercat en general i sobre els dos sectors en particular? Quins altres efectes podrien tenir lloc?

 

Etapa 3

Considereu que la regulació existent és aplicable als nous models de prestació de serveis? En els dos sectors plantejats, quina regulació creieu que s’ha d’aplicar a aquests nous models i quina no?

En aquests dos mateixos sectors, creieu que són els nous models els que s’haurien d’adaptar a la regulació actual (sectorial i general) o bé considereu necessària una modificació de la regulació esmentada per tenir en compte tots els models d’activitat? En què creieu que ha de consistir aquesta modificació?

En el document següent es recopilen les contribucions rebudes per correu electrònic que han donat el consentiment per publicar-les.

Respostes rebudes