Portal de transparència

Ley 19/2013, de 9 de diciembre

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té com a finalitat ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública com a mecanisme per facilitar el control de l’actuació pública.
 

La CNMC, en l’exercici de les seves funcions i activitats, aborda el règim de transparència des de dues perspectives: la publicitat activa i el dret d’accés dels ciutadans a la informació pública.

Informació institucional, organitzativa i de planificació

D’acord amb l’article 6 de la Llei 19/2013, a continuació es publica la informació relativa a les funcions que desenvolupa la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la normativa que s’aplica i l’estructura organitzativa, inclòs un organigrama actualitzat que identifica els responsables dels diferents òrgans, el seu perfil i la trajectòria professional..

També es detallen els plans i programes anuals i plurianuals en què es fixen objectius concrets, així com les activitats, els mitjans i el temps previst per a la seva consecució. El seu grau de compliment i els resultats són objecte d’avaluació i de publicació periòdica, juntament amb els indicadors de mesura i valoració.

Així mateix, existeix un codi de conducta per al personal de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Per aplicar-lo, es disposa d’una bústia de denúncies interna.

Códi de conducta

 

Informació de rellevància jurídica

D’acord amb l’article 7 de la Llei 19/2013, a continuació es mostren els enllaços per consultar les directrius, instruccions, acords, circulars o respostes a les consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, en la mesura que suposin una interpretació del dret o tinguin efectes jurídics.

Tota l’activitat de la CNMC, incloses també les memòries, els informes, l’anàlisi de propostes normatives i els documents, que s’hagi de sotmetre a un període d’informació pública durant la seva tramitació es pot trobar a través dels dos cercadors següents:

 

 

Últimas 10 Sesiones de Consejo
Número
Sesión
Sala
Fecha Consejo

SC/019/24

Sala de Competencia

19/06/2024

SC/020/24

Sala de Competencia

25/06/2024

SSR/026/2024

Sala de Supervisión Regulatoria

27/06/2024

P/015/24

Pleno del Consejo

21/06/2024

SSR/025/24

Sala de Supervisión Regulatoria

20/06/2024

 

Si ho preferiu, podeu consultar aquesta mateixa informació navegant de manera estructurada a través dels principals àmbits d’actuació de la CNMC:

 

Informació econòmica, pressupostària i estadística

D’acord amb l’article 8 de la Llei 19/2013, a continuació es mostren els enllaços per consultar la informació relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o pressupostària, així com dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic

 

 

Respecte a la informació estadística del mateix article 8 de la Llei 19/2013, a l’enllaç següent es poden consultar les dades estadístiques necessàries per valorar el grau de compliment i qualitat dels serveis públics que són competència de la CNMC, així com descarregar les dades en brut en altres formats reutilitzables per altres sistemes d’informació (reutilitzables):

 

Protecció de dades

La CNMC és conscient de la importància de la protecció de dades de caràcter personal que gestiona, per la qual cosa té molt present el que disposa el vigent Reglament general de protecció de dades i posa a disposició dels interessats el contacte del seu delegat de protecció de dades, a qui poden plantejar totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets en relació amb aquestes dades: dpd@cnmc.es

Límits aplicats al dret d'accés a informació pública

El dret d'accés dels ciutadans a informació pública es pot veure limitat per la pròpia naturalesa de la informació sol·licitada o perquè aquesta entra en conflicte amb altres interessos protegits. L'article 14.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, estableix una llista taxada de límits aplicables al dret d'accés de forma proporcionada i limitada pel seu objecte i finalitat després de fer un test del dany (de l'interés que es salvaguarda amb el límit) i de l'interès públic en la divulgació (que en el cas concret no prevalgui l'interés públic en la divulgació de la informació).

En compliment amb el que disposa l'article 14.3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, a la llista següent es poden consultar les darreres sol·licituds d'accés a informació pública tramitades per aquesta Comissió a les que s'ha aplicat algun dels límits aplicables.

Últimos 5 resoluciones
Número
Expediente
Fecha