Estudos

Entre as nosas funcións está a promoción dunha competencia efectiva nos mercados, mediante a realización de estudos e traballos de investigación en materia de competencia, así como informes xerais sobre sectores, se é o caso, con propostas de liberalización, desregulamento ou modificación normativa.

Os estudos analizan a situación dun sector ou dunha rama de actividade económica baixo a óptica da competencia e a regulación económica eficiente. Conxugan o exame do marco normativo coa análise da estrutura do mercado, o comportamento e incentivos dos operadores e os condicionantes económicos do sector ou sectores analizados.

A súa finalidade é dirixir recomendacións ás administracións públicas ou aos axentes que operan no sector co obxectivo de favorecer a competencia e obter resultados económicos máis eficientes que, de forma aliñada co interese xeral, beneficien aos consumidores, empresas e administracións públicas.

 

Metodoloxía

As metodoloxías sistematizan un conxunto de procedementos, pautas e accións que se deben seguir para alcanzar un obxectivo ou realizar unha investigación. As metodoloxías inclúen, a xeito de guía, unha lista de tarefas ou accións que debe realizar a CNMC ou os operadores económicos, así como a súa secuencia ou orde de execución, a duración das distintas accións, a descrición do obxectivo último que hai que alcanzar en cada fase e unha serie de recomendacións ou boas prácticas que se deben cumprir. Con iso preténdese sistematizar os procedementos, técnicas e accións necesarias para alcanzar un obxectivo concreto, como pode ser a elaboración dun estudo.

Metodología (Español)

PDF, 59 páginas, 462 kb

Methodology (English)

PDF, 55 páginas, 560 kb

Sugerencias de estudios

Suxestións de Estudos ao Departamento de Promoción da Competencia. Entre os instrumentos utilizados pola promoción da competencia destaca a elaboración de estudos de sectores económicos. Podes colaborar, se o desexas, propoñéndolle futuros sectores para analizar á Subdirección de Estudos e Informes da CNMC.

 

Últimos estudos de mercado

Últimos 10 estudos de mercado

Últimas guías