Ámbitos de actuación

La CNMC ejerce su labor de supervisión, análisis y regulación de la competencia efectiva actuando sobre múltiples ámbitos y mercados.

 

Audiovisual

Supervisamos o correcto funcionamento do mercado de comunicación audiovisual

 

Competencia

Preservamos e garantimos a existencia dunha competencia efectiva nos mercados no ámbito nacional, fundamental  para o correcto funcionamento dunha economía de mercado e para o benestar dos consumidores.

 

Enerxía

Defendemos a competencia efectiva, a obxectividade e a transparencia no funcionamento dos sistemas enerxéticos, en beneficio dos consumidores e axentes que operan nestes sectores.

 

Postal

Traballamos para garantir, preservar e promover o correcto funcionamento do sector postal en beneficio dos consumidores e usuarios.

 

Promoción da competencia

Promovemos a competencia e a regulación económica eficiente a través da formación e da divulgación. Para iso, elaboramos estudos, informes sobre normativa, guías e recomendacións. Propoñemos en lexitimación activa a remoción de barreiras á competencia efectiva nos mercados que se instauran a través de normas.

 

Telecomunicacións

Garantimos o correcto funcionamento dos mercados de comunicacións electrónicas a través do establecemento e da supervisión do cumprimento das obrigas por parte dos operadores e a resolución dos conflitos entre os axentes no mercado

 

Transporte

Fomentamos o correcto funcionamento dos mercados aeroportuario e ferroviario mediante a supervisión das condicións de acceso ás infraestruturas, en particular, as tarifas aeroportuarias e os canons ferroviarios.

 

Unidade de mercado

Garantimos o libre acceso, o exercicio e a expansión das actividades económicas en todo o territorio nacional e velamos pola súa adecuada supervisión.