Control das obrigas de acceso

Aseguramos o acceso ás infraestruturas ferroviarias, tanto á Rede Ferroviaria de Interese Xeral como ás instalacións de servizo, co fin de mellorar o desenvolvemento do sector ferroviario; garantimos a pluralidade da oferta e velamos por que os servizos ferroviarios se presten en condicións obxectivas, transparentes e non discriminatorias.

Actuamos na relación entre os xestores das infraestruturas ferroviarias e prestadores de servizos coas empresas ferroviarias para garantir a igualdade de acceso entre elas. En particular, supervisamos as condicións fixadas por ADIF e ADIF Alta Velocidade para acceder á rede ferroviaria. Para iso, contamos con varias funcións, tanto ex ante (como a elaboración dun informe previo á Declaración sobre a Rede, documento no que se plasman as características da rede e a forma de acceso a ela), como ex post (mediante a apertura de oficio de investigacións).

Finalmente, garantimos que as empresas poidan utilizar as instalacións de servizo, que inclúen infraestruturas moi diversas, como terminais de mercadorías ou estacións de viaxeiros ou manobras.

Últimas resoluciones

Últimas 10 resoluciones de expedientes de control de las obligaciones de acceso
Número Nombre Fecha resolución
STP/DTSP/040/19 ADIF ESTACIONES VIAJEROS EXENCION RE 2017/2177
STP/DTSP/025/19 RENFE VIAJEROS EXENCIÓN RE 2177/2017
STP/DTSP/030/19 RENFE MERCANCÍAS ANCHO MÉTRICO EXENCIÓN RE 2177/2017
STP/DTSP/032/19 MODIFICACION DECLARACION RED ADIF 2019
STP/DTSP/006/19 TERMISUR EUROCARGO EXENCIÓN RE 2177/2017
STP/DTSP/125/18 PRUEBA EQUILIBRIO ECONÓMICO SERVICIO ARRIVA
STP/DTSP/118/18 PRINCIPIOS Y CRITERIOS REGLAMENTO 2177/2017
STP/DTSP/119/18 DECLARACIÓN RED ADIF 2019
STP/DTSP/077/18 METODOLOGÍA PRUEBA DE EQUILIBRIO ECONÓMICO
STP/DTSP/120/18 NUEVO PROCEDIMIENTO - SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE ILSA EN RELACIÓN CON EL ACCESO A MATERIAL RODANTE DE RENFE ALQUILER

Todas as resolucións de expedientes de control das obrigas de acceso

 

NUEVOS SERVICIOS FERROVIARIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE VIAJEROS

Formulario para la solicitud de la prueba de equilibrio económico de un nuevo servicio internacional de transporte ferroviario de viajeros

Formulario para la solicitud de la prueba de objetivo principal de un nuevo servicio internacional de transporte ferroviario de viajeros

Formulario para la notificación de un nuevo servicio internacional de transporte ferroviario de viajeros

Nuevo servicio internacional comunicado por Intermodalidad del Levante, S.A. (ILSA)

 

Nuevo servicio internacional comunicado por Arriva Spain Rail, S.A.

CONSULTA PUBLICA

Consulta pública relativa a los principios y criterios metodológicos a aplicar en relación con la prueba de equilibrio económico de un contrato de servicio público ante un nuevo servicio de transporte internacional de viajeros por ferrocarril (artículo 19 del Reglamento de Ejecución 869/2014)

Consulta 

Publicada el 25 de julio de 2018

Consulta pública relativa a los principios y criterios metodológicos a aplicar en relación con la prueba del objetivo principal de un nuevo servicio de transporte internacional de viajeros (artículo 19 del Reglamento de Ejecución 869/2014) - FINALIZADA