Programa de clemencia

Acceso ao vídeo

Unha das novidades da Lei 15/2007, do 2 de xullo, de defensa da competencia foi a introdución en España do programa de clemencia, que xa se puxera en práctica con éxito en Estados Unidos e na Unión Europea.

O programa de clemencia permítelles ás empresas que forman parte dun cartel denunciar a devandita actuación ante a Autoridade de Competencia para que esta poida investigalo. Se a empresa achega as probas suficientes pode quedar exenta do pagamento da multa ou que o importe da sanción sexa reducido. Se a Autoridade tiña xa coñecemento do devandito cártel, se as empresas achegan elementos de proba.

É moi importante para as empresas a dilixencia á hora de presentar as súas solicitudes de clemencia, posto que a exención no pagamento da multa se lle concede só á primeira empresa. Ás que se acollan en segundo lugar e sucesivos gozarán de reducións cada vez menores da multa.

As empresas que se acollan ao programa de clemencia deben finalizar a súa participación no cartel.

O programa de clemencia é un poderoso instrumento nas mans das autoridades de defensa da competencia para a detección dos carteis, xa que estes son os atentados máis daniños contra a competencia.

Se o solicitante de clemencia necesita algunha aclaración sobre como presentar a solicitude, pode poñerse en contacto coa Dirección de Competencia da CNMC: 

+ 91 787 68 44