Servizo universal e contabilidade regulatoria

O Servizo Universal é o conxunto de servizos cuxa prestación se garante para todos os usuarios finais con independencia da súa localización xeográfica, cunha calidade determinada e a un prezo alcanzable. Os distintos servizos que o conforman son:

  • EO dereito de conexión á rede telefónica pública dende unha localización fixa que permita o acceso funcional a Internet e ao servizo telefónico dispoñible ao público,
  • o dereito a dispoñer de guías e servizos de consultas de abonados,
  • os teléfonos públicos de pagamento,
  • as tarifas e condicións especiais para usuarios con discapacidades e con necesidades específicas,
  • a gratuidade das chamadas aos servizos de emerxencia e
  •  o servizo de consulta telefónica sobre números de abonado (11818). O 11818 deixou de prestarse o 1 de xaneiro de 2012 dado que os números de consulta (118) se ofrecían en competencia e non era necesario o seu mantemento como parte do servizo universal.

A Lei de economía sostible estableceu que a partir de 2012 a conexión á rede pública de comunicacións electrónicas con capacidade de acceso funcional a Internet, garantida polo servizo universal de telecomunicacións, deberá permitir comunicacións de datos en banda ancha a unha velocidade en sentido descendente de 1 Mb/s.

Verificamos e aprobamos a declaración anual do custo neto do servizo universal realizada polos operadores obrigados á súa prestación. Posteriormente, determinamos o custo neto do servizo universal para cada ano e, por outro lado, se o devandito custo supón unha carga inxustificada para os operadores obrigados á súa prestación, en cuxo caso debe procederse á apertura do mecanismo de financiamento do servizo universal.

Nese caso, establecemos que operadores están obrigados a compartir o custo neto dese exercicio e concretamos os importes exactos con que cada un dos operadores debe contribuír ao que se denomina o Fondo Nacional do Servizo Universal (FNSU). A normativa actual, encomenda á CNMC o cobramento dos importes anteriores así como a súa transferencia aos operadores prestadores do SU.

Por outra parte, establecemos os sistemas de contabilidade de custos que deben aplicarse aos operadores declarados con poder significativo de mercado e que están obrigados a manter unha contabilidade regulatoria para facer posible a fixación de prezos regulados, concretando ademais o formato e os métodos contables que estes deben utilizar.

Realizamos a revisión anual dos resultados de custos dos operadores obrigados co obxecto de ter información sobre ingresos, custos e marxes dos servizos. Na devandita revisión, comprobamos que os operadores cumpran os criterios establecidos e ordenamos, se é o caso, as modificacións pertinentes, achegando información relevante para diversas decisións regulatorias.

Tamén determinamos as taxas de retorno que hai que considerar para o cálculo dos custos de capital na contabilidade de custos regulatoria, co obxecto de considerar unha taxa razoable de rendemento sobre os investimentos realizados.

Fondo nacional do servizo universal

Últimas 10 resoluciones del Fondo nacional del servicio universal en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CNS/DTSA/408/19 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por ASTEL relativa al impacto del RD-ley 19/2018 de servicios de pagos sobre los procedimientos de facturación y pago en cascada de los servicios de tarificación adicional y de consulta telefónica regulados en las Ofertas de Interconexión de Referencia TDM e IP de Telefónica.
IRM/DTSA/004/20 Resolución por la que se archiva la solicitud del Ayuntamiento de Fortuna de ampliación del plazo de ejecución de la resolución del conflicto de acceso con núm. CFT/DTSA/010/19 de 28 de mayo de 2020.
CFT/DTSA/174/19 Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de HAPPYNET BE WIFI S.L.U. por la que interpone un conflicto contra VODAFONE ESPAÑA S.A.U. en relación con la prestación del servicio de alquiler de circuitos.
CFT/DTSA/162/20 Resolución por la que se declara concluso el conflicto de portabilidad interpuesto por ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES S.L. frente a DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A. por desaparición sobrevenida de su objeto.
OFE/DTSA/005/20 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea a las autoridades nacionales de reglamentación de otros estados miembros de la Unión Europea al organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el proyecto de medida relativo a la revisión del precio de la capacidad en PAI del Servicio de banda ancha mayorista NEBA.
CFT/DTSA/071/20 Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras pasivas interpuesto por AXENT INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES S.A. frente a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.
CNS/DTSA/1376/20 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta presentada por ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.U. sobre la posible consideración de una sociedad de arrendamiento financiero como operador de comunicaciones electrónicas.
WACC/DTSA/011/20 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea a las Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros Estados Miembros de la Unión Europea al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el proyecto de medida relativo a la nueva metodología de cálculo del coste del capital medio ponderado -WACC- de los operadores de comunicaciones electrónicas declarados con poder significativo de mercado.
IRM/DTSA/005/20 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica declarar como no razonable la provisión en condiciones reguladas de un circuito ORLA-E a 100 Mbit/s.
SU/DTSA/012/20 SU/DTSA/012/20/APROBACIÓN CNSU 2018

Todas las resoluciones del fondo nacional del servicio universal en el ámbito telecomunicaciones

 

Por otra parte, establecemos los sistemas de contabilidad de costes que deben aplicarse a los operadores declarados con poder significativo de mercado y que están obligados a mantener una contabilidad regulatoria para hacer posible la fijación de precios regulados, concretando además el formato y los métodos contables que estos deben utilizar.

Anualmente revisamos que estos operadores cumplan los criterios establecidos y ordenamos, en su caso, las modificaciones pertinentes.

Verificación y determinación coste neto servicio universal

Últimas 10 resoluciones de Verificación y determinación coste neto servicio universal en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
SU/DTSA/012/20 SU/DTSA/012/20/APROBACIÓN CNSU 2018
SU/DTSA/008/20 SU/DTSA/008/20
SU/DTSA/001/20 Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal de comunicaciones electrónicas presentado por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. por el ejercicio 2017.
SU/DTSA/2203/14
SU/DTSA/013/18 Resolución por la que se aprueba la verificación de la declaración de coste neto del servicio universal realizada por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. para el ejercicio 2017
SU/DTSA/014/18 Resolución por la que se aprueba la verificación de la declaración de coste neto del servicio universal relativo a cabinas realizada por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. para el ejercicio 2017.
SU/DTSA/020/18 Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal de comunicaciones electrónicas presentado por Telefónica de España, S.A.U. por el ejercicio 2016
SU/DTSA/012/18 Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal presentado por TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, S.A.U. para el ejercicio 2016.
SU/DTSA/009/16
SU/DTSA/007/18 Resolución sobre la verificación de los datos relativos a la declaración de coste neto del servicio universal realizada por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. para el ejercicio 2016.

Todas las resoluciones de Verificación y determinación coste neto servicio universal en el ámbito telecomunicaciones

Verificación de contabilidad analítica

Últimas 10 resoluciones de verificación de contabilidad analítica en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
WACC/DTSA/011/20 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea a las Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros Estados Miembros de la Unión Europea al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el proyecto de medida relativo a la nueva metodología de cálculo del coste del capital medio ponderado -WACC- de los operadores de comunicaciones electrónicas declarados con poder significativo de mercado.
VECO/DTSA/010/20 VECO/DTSA/010/20
VECO/DTSA/009/20 Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. referidos al ejercicio 2018 para los estándares de costes históricos y corrientes.
VECO/DTSA/007/20 VECO/DTSA/007/20
VECO/DTSA/006/20 VECO/DTSA/006/20
VECO/DTSA/005/20 VECO/DTSA/005/20
VECO/DTSA/004/20 VECO/DTSA/004/20
VECO/DTSA/002/20 Resolución sobre la propuesta de CELLNEX TELECOM de vidas útiles a aplicar en la contabilidad de costes del ejercicio 2019.
VECO/DTSA/005/19 VECO/DTSA/005/19/VIDAS ÚTILES
WACC/DTSA/004/19 Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de costes de CELLNEX TELECOM, S.A. del ejercicio 2019.

Todas las resoluciones de verificación de contabilidad analítica en el ámbito telecomunicaciones