Análise de mercados

Definimos e analizamos os mercados de comunicacións electrónicas con carácter periódico, para determinar se os mercados se desenvolven nun ámbito de competencia efectiva e impoñerlles, no caso contrario, as obrigas específicas, que resulten necesarias, ao operador ou operadores que fosen designados con poder significativo de mercado.

Para iso, analizamos os mercados de referencia correspondentes, identificamos e facemos públicos o operador ou operadores que teñan un poder significativo de mercado para, finalmente, impoñer, manter ou modificar determinadas obrigas específicas aos devanditos operadores.

Pola contra, se determinamos que o mercado se desenvolve nun ámbito de competencia efectiva, procedemos a suprimir as obrigas que puidesen ter impostas os operadores por ser designados, en análises anteriores, con poder significativo de mercado.

 

A revisión dos mercados debe realizarse nun prazo de tres anos, contado dende a adopción dunha medida anterior relativa a ese mercado, e no prazo de dous anos tras a adopción da recomendación ou calquera actualización desta para mercados non notificados previamente á Comisión Europea.

Resolucións definitivas das análises de mercados vixentes

Nas resolucións definitivas das análises de mercados vixentes determínase a existencia de poder significativo de mercado dun ou varios operadores e impóñenselles obrigas aos devanditos operadores. As resolucións están publicadas por data de aprobación.

Mercado 2/2014: Mercado de terminación de chamadas vocais en redes móbiles individuais

A terminación móbil é un servizo por xunto que se presta entre operadores de redes. Cada operador móbil ofrécello ao resto de operadores (tanto fixos como móbiles), para que estes poidan completar as chamadas telefónicas que xestionan e que teñen como destino un abonado conectado á rede do operador móbil.

Mercado 14/2003: Mercado de liñas alugadas troncais por xunto

O mercado por xunto de liñas alugadas troncais regula o servizo mediante o que se subministra capacidade de transmisión simétrica e sen funcionalidades de conmutación que o usuario poida controlar entre dous nodos da rede troncal do operador demandante do servizo, con independencia da tecnoloxía utilizada para subministrar a capacidade.

Mercado 15/2003: Mercado de acceso e orixe de chamadas nas redes públicas de telefonía móbil

Os servizos de acceso e orixe de chamadas nas redes móbiles son os servizos por xunto mediante os que un operador móbil con rede lle ofrece acceso e capacidade a un operador que non dispón de dereitos de uso do espectro co fin de que este último poida prestar servizos de chamadas de voz e datos aos seus clientes finais. Estes servizos por xunto son imprescindibles para que os operadores móbiles virtuais poidan prestar servizos polo miúdo.

 

Mercados 1/2007 e 2/2007: Mercado polo miúdo de acceso á rede telefónica pública nunha localización fixa (mercado 1/2007) e Mercado por xunto de acceso e orixe de chamadas en redes fixas (mercado 2/2007)

O mercado polo miúdo de acceso á rede telefónica pública nunha localización fixa (mercado 1/2007) defínese como a posta a disposición dos usuarios finais dos recursos que fan posible o gozo do servizo telefónico. Deste modo, o usuario pode realizar e recibir chamadas de voz, fax ou ter acceso a redes de datos.

O servizo por xunto de orixe de chamadas (mercado 2/2007) é aquel que lle permite a un operador entregar a chamada dun cliente conectado fisicamente a súa rede a un segundo operador que estea interconectado co primeiro, naqueles casos nos que o cliente seleccionase o segundo operador para que lle curse a chamada.

Este mercado de referencia tamén inclúe o servizo de alugueiro da liña telefónica (AMLT), que lles permite aos operadores alternativos de acceso indirecto prestar aos clientes finais unha única factura por todos os servizos de acceso e telefonía fixa.

Mercados 3a, 3b e 4/2014: Acceso local por xunto facilitado nunha localización fixa e os mercados de acceso de banda ancha por xunto

O mercado de acceso local por xunto facilitado nunha localización fixa comprende o conxunto de infraestruturas que lle permiten ao operador establecer unha canle de transmisión ata o usuario final. Este mercado inclúe os servizos por xunto de desagregación do par de cobre e de desagregación da fibra óptica ata o fogar, que inclúe á súa vez a desagregación virtual do bucle de fibra óptica.

Os mercados de acceso de banda ancha por xunto comprenden o acceso non físico ou virtual á rede, incluído o acceso indirecto, nunha localización fixa mediante o que un operador que presta o servizo de acceso de banda ancha aos seus usuarios finais faino sobre a rede doutro operador con acceso aos usuarios finais mediante unha conexión entre a súa rede e a rede dese outro operador.

Mercado 3/2007: Mercado de terminación de chamadas nas redes públicas individuais de cada operador de telefonía fixa

O servizo por xunto de terminación de chamadas en redes fixas é un dos servizos necesarios para a prestación do servizo polo miúdo de tráfico telefónico fixo. Proporciónallelo un operador de rede telefónica fixa ao resto de operadores, tanto fixos como móbiles, para que estes poidan completar as chamadas que xestionan e que teñen como destinatario un abonado conectado á devandita rede telefónica fixa.

Mercado 18/2003: Mercado por xunto de transmisión de sinais de televisión

Son os servizos de transmisión de sinais de televisión. Pódense definir como aqueles que inclúen o conxunto de actividades técnicas consistentes en poñer a disposición do público contidos audiovisuais elaborados polos difusores mediante servizos de telecomunicacións como canle de distribución.

Mercado 6/2007: Mercado de liñas alugadas terminais por xunto

O servizo por xunto de liñas alugadas é o servizo de transmisión ofrecido a outros operadores para a conexión permanente entre dous puntos a través dunha rede pública de telecomunicacións. As liñas alugadas terminais son aquelas que se provén a outros operadores polos que se subministra un tramo de circuíto que formará parte da rede de acceso do operador que demanda o servizo, con independencia da tecnoloxía utilizada para subministrar a capacidade.


 

Últimas resolucións

Últimas 10 resoluciones de análisis de mercados en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Número de revisión Fecha de resolución
ANME/DTSA/002/22 Resolución por la que se aprueba la definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos De Comunicaciones Electrónicas (mercado 2/2014). 27 Abr 2023
ANME/DTSA/002/22 Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales a las Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros estados miembros de la Unión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas del Proyecto de Medida relativo a la definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales -mercado 2/2014- . 09 Feb 2023
ANME/DTSA/003/20 Resolución por la que se aprueba la definición y análisis del mercado de acceso de alta calidad al por mayor facilitado en una ubicación fija -Mercado 2 ampliado/2020- la designación del operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. 29 Mar 2022
ANME/DTSA/003/20 17 Feb 2022
ANME/DTSA/002/20 Resolución por la que se aprueba la definición y análisis de los mercados de acceso local al por mayor facilitado en una ubicación fija y acceso central al por mayor facilitado en una ubicación fija para productos del mercado de masas la designación del operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. 06 Out 2021
ANME/DTSA/002/20 Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a las Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros Estados Miembros de la Unión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas el proyecto de medida relativo a la definición y análisis de los mercados de acceso local al por mayor facilitado en una ubicación fija y acceso central al por mayor facilitado en una ubicación fija para productos del mercado de masas la designación del operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas. 17 Xuñ 2021
ANME/DTSA/003/18 Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas al por mayor en redes telefónicas públicas individuales facilitada en una ubicación fija -mercado 1/2014- , la designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. 25 Xul 2019
ANME/DTSA/001/18 Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis del mercado mayorista del servicio portador de difusión de la señal de televisión -mercado 18/2003- , la designación del operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. 17 Xul 2019
ANME/DTSA/003/18 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea al Ministerio de Economía y Empresa a las Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros Estados miembros de la Unión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas el proyecto de medida relativo a la definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas vocales en redes fijas individuales -mercado 1/2014- la designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas. 13 Xuñ 2019
ANME/DTSA/001/18 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al Ministerio de Economía y Empresa, a las Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros Estados miembros de la Unión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas el proyecto de medida relativo a la definición y análisis del mercado mayorista del servicio portador de difusión de la señal de televisión -mercado 18/2003- , la designación del operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas. 14 Mai 2019

Últimas 10 resolucións de análise de mercados no ámbito das telecomunicacións