Concreción e desenvolvemento de obrigas

No marco da regulación ex ante de mercados impóñenselles determinadas obrigas específicas aos operadores designados con poder significativo de mercado nos mercados de referencia correspondentes, entre as que poderán incluírse:

 • Obrigas de dar acceso á súa rede a outros operadores.
 • Obrigas sobre o control de prezos e contabilidade de custos.
 • Obrigas de transparencia e non discriminación.

Ofertas por xunto vixentes

En aplicación destas obrigas específicas aprobamos e revisamos as ofertas de referencia que inclúen as condicións técnicas e económicas baixo as que o operador designado con poder significativo de mercado presta os servizos por xunto regulados aos demais operadores; fixamos e supervisamos os prezos de acceso á rede do operador con poder significativo de mercado e, en determinados mercados, supervisamos tamén a replicabilidade (capacidade para replicala por parte dos competidores) das ofertas comerciais polo miúdo que o devandito operador debe comunicar con carácter previo á súa comercialización.

Na actualidade as ofertas por xunto de referencia vixentes son:

 • Oferta de Acceso ao Bucle de Abonado (OBA)

 • Oferta de Interconexión de Referencia TDM (OIR-TDM)

 • Oferta de Interconexion de Referencia IP (OIR-IP)

 • Oferta de Referencia de Liñas Alugadas (ORLA)

 • Oferta de Referencia de Liñas Alugadas (ORLA)

 • Acceso por Xunto á Liña Telefónica (AMLT en español)

 •  Oferta de Referencia para o Acceso aos Centros emisores de Cellnex (ORAC)

 • Acceso desagregado virtual ao bucle de fibra óptica (NEBA local)

 • Acceso desagregado virtual ao bucle de fibra óptica (NEBA local)

 

No marco da análise dos mercados por xunto de banda ancha, o operador designado con poder significativo no mercado debe garantir a replicabilidade económica de determinadas ofertas comerciais de servizos de banda ancha ultrarrápida a partir dos prezos dos servizos por xunto regulados de acceso á súa rede de nova xeración, baseada nun rede fibra ata o fogar (rede FTTH).

Ata que se proceda ao desenvolvemento da nova metodoloxía, resultan de aplicación os criterios establecidos na Resolución do 26 de xullo de 2007 e nas súas sucesivas actualizacións para a análise das ofertas comerciais do operador con poder significativo no mercado. A última actualización de parámetros da metodoloxía foi aprobada pola CNMC o 30 de xuño 2016.

 

Oferta de Acceso ao Bucle de Abonado (OBA)

A Oferta de Bucle de Abonado (OBA) define o servizo por xunto de alugueiro dos pares de cobre que conectan un usuario coa central telefónica e que Telefónica lle debe prestar ao resto de operadores. A OBA inclúe a descrición, procedementos para a súa provisión, condicións técnicas e prezos do servizo nas súas distintas modalidades (acceso desagregado e compartido). Así mesmo na devandita oferta inclúese a descrición dos servizos de acceso de banda ancha por xunto GigADSL e ADSL-IP, a súa provisión, condicións técnicas e prezos. 

Oferta de Interconexión de Referencia TDM (OIR-TDM)

A OIR-TDM é a Oferta de Interconexión de Referencia de terminación e orixe TDM para a prestación dos servizos de terminación de chamadas mediante interfaces tradicionais (SS7/TDM) que Telefónica lle debe prestar ao resto de operadores. A OIR-TDM recolle a descrición, procedementos para a súa provisión, condicións técnicas e prezos do servizo por xunto de terminación e orixe de chamadas. 

Oferta de Interconexión de Referencia IP (OIR-IP)

A OIR-IP é a Oferta de Interconexión de Referencia de terminación VoIP para a prestación dos servizos de terminación de chamadas mediante interfaces ou tecnoloxía IP que Telefónica lle debe prestar ao resto de operadores. A OIR-IP recolle a descrición, procedementos para a súa provisión, condicións técnicas e prezos do servizo por xunto de terminación de voz en IP.

Oferta de Referencia de Liñas Alugadas (ORLA)

A Oferta de Referencia de Liñas Alugadas (ORLA) de Telefónica inclúe tanto o servizo por xunto de liñas alugadas terminais, que lles permite aos operadores conectar as súas redes coas dependencias finais dos clientes mediante capacidades reservadas, garantidas e simétricas, como as rutas submarinas reguladas dentro do mercado de liñas alugadas troncais.

Oferta por Xunto de Acceso a Rexistros e Condutos (MARCo en español)

A oferta MARCO recolle un conxunto de servizos, coas súas respectivas condicións técnicas e económicas, que Telefónica lle debe prestar ao resto de operadores para facilitarlles o acceso ás súas infraestruturas de obra civil (condutos, rexistros, arquetas e postes) e permitirlles o despregamento das súas propias redes de fibra óptica.

MARCo.zip

Junio 2021

Acceso por Xunto á Liña Telefónica (AMLT en español)

A oferta AMLT recolle a descrición do servizo por xunto de Acceso á Liña Telefónica que lle permite ao operador beneficiario facturarlles aos clientes o servizo de acceso á rede pública telefónica fixa de Telefónica de España, así como os servizos asociados.

Oferta de Referencia para o Acceso aos Centros emisores de Cellnex (ORAC)

A oferta ORAC recolle o conxunto de servizos, coas súas respectivas condicións técnicas e económicas, que Cellnex lles debe prestar aos operadores para facilitarlles o acceso aos seus centros emisores e permitirlles o despregamento das súas redes de difusión de televisión.

Novo servizo Ethernet de Banda Ancha (NEBA)

A oferta NEBA (Novo Servizo Ethernet de Banda Ancha) define o servizo de acceso de banda ancha por xunto que Telefónica lle debe ofrecer ao resto de operadores. A oferta inclúe a descrición, procedementos para a súa provisión, condicións técnicas e prezos do servizo nas súas distintas modalidades (residencial e empresarial) para os accesos de cobre e fibra óptica ata o punto de interconexión do operador.

Acceso desagregado virtual ao bucle de fibra óptica (NEBA Local)

Control de ofertas minoristas

Últimas 10 resoluciones de control de ofertas minoristas en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
OFMIN/DTSA/004/16
OFMIN/DTSA/003/20 Resolución relativa a la revisión de parámetros del test de replicabilidad económica de los productos de banda ancha de TELEFÓNICA comercializados en el segmento residencial.
OFMIN/DTSA/004/19 Resolución relativa a la revisión de parámetros del test de replicabilidad económica de los productos de banda ancha de TELEFÓNICA comercializados en el segmento residencial.
OFMIN/DTSA/008/18 Resolución relativa a la propuesta de modificación de la estructura de precios de NEBA local y NEBA fibra
OFMIN/DTSA/006/18 Resolución relativa a la denuncia de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. frente a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. por la comercialización de determinadas promociones.
OFMIN/DTSA/007/18 Resolución relativa a la revisión de parámetros del test de replicabilidad económica de los productos de banda ancha de TELEFÓNICA comercializados en el segmento residencial.
OFMIN/DTSA/005/18 Resolución relativa a la denuncia interpuesta por Vodafone España, S.A.U. contra Teléfonica de España, S.A.U. por la comercialización de los productos O2.
OFMIN/DTSA/006/18 Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales de VODAFONE relativa a determinadas ofertas promocionales de banda ancha comercializadas por TELEFÓNICA.
OFMIN/DTSA/004/17 Resolución por la que se aprueba la metodología para la determinación del test de replicabilidad económica de los productos de banda ancha de TELEFÓNICA comercializados en el segmento empresarial y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas.
OFMIN/DTSA/004/18 Acuerdo por el que se establecen las condiciones de transparencia de los resultados del test de replicabilidad económica residencial a partir de los precios de los servicios mayoristas NEBA local y NEBA fibra.

Todas las resoluciones de control de ofertas minoristas en el ámbito telecomunicaciones

Intervención en relaciones mayoristas

Últimas 10 resoluciones de intervención en relaciones mayoristas en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Oferta referencia Fecha de resolución
IRM/DTSA/001/20 Resolución por la que se declara concluso el procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica de declarar como no razonable la provisión en condiciones reguladas de un circuito Fast Ethernet en una estación base solicitado por Orange por desaparición sobrevenida del objeto.
IRM/DTSA/001/21 Resolución por la que se pone fin al procedimiento sobre la solicitud del AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA de ampliar los plazos establecidos en la resolución de 15 de abril de 2020.
IRM/DTSA/004/20 Resolución por la que se archiva la solicitud del Ayuntamiento de Fortuna de ampliación del plazo de ejecución de la resolución del conflicto de acceso con núm. CFT/DTSA/010/19 de 28 de mayo de 2020.
IRM/DTSA/005/20 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica declarar como no razonable la provisión en condiciones reguladas de un circuito ORLA-E a 100 Mbit/s.
IRM/DTSA/003/20 Acuerdo de inadmisión de la solicitud presentada por ORANGE ESPAGNE S.L. de determinar y exigir los daños y perjuicios presuntamente causados por TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. debido al incumplimiento de su obligación de no discriminación sancionado por la resolución de 22 de octubre de 2019
IRM/DTSA/004/19 Resolución por la que se archiva la denuncia interpuesta por MOLA TV, S.L. contra CELLNEX TELECOM, S.A., relativa a la prestación de servicios de transporte de la señal de televisión en Torre Collserola, por desaparición sobrevenida de su objeto.
IRM/DTSA/006/19 Resolución sobre la solicitud presentada por IGUANA COMUNICACIONS, S.L. de ampliación del plazo de ejecución establecido en la resolución de 5 de septiembre de 2019 para la regularización de ocupaciones indebidas.
IRM/DTSA/005/19 Resolución por la que se declara concluso el procedimiento relativo a la solicitud presentada por AVATEL & WIKIKER TELECOM, S.L., de prórroga del plazo establecido en la resolución de 25 de julio de 2019 para alcanzar un acuerdo con TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., por desaparición sobrevenida del objeto.
IRM/DTSA/015/18
IRM/DTSA/002/19 Resolución por la que se pone fin al procedimiento relativo a la solicitud de TELEVISIÓN COSTA BLANCA, S.L. sobre que TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. inspeccione la ocupación de sus infraestructuras civiles del municipio de Torrevieja. MARCo

Todas las resoluciones de control de ofertas minoristas en el ámbito telecomunicaciones

Revisión de oferta de referencia

Últimas 10 resoluciones de revisión de oferta de referencia en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Oferta referencia Fecha de resolución
OFE/DTSA/001/21 Resolución por la que se archiva el procedimiento iniciado para la inclusión de un nuevo perfil en la oferta de referencia del servicio mayorista NEBA por desaparición sobrevenida de su objeto. NEBA
OFE/DTSA/009/20 Resolución por la cual se aprueba la revisión de los precios de la oferta mayorista MARCo de TELEFÓNICA y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores de Comunicaciones Electrónicas. MARCo
OFE/DTSA/009/17
OFE/DTSA/005/20 Resolución por la cual se aprueba la revisión del precio de la capacidad en PAI del servicio de banda ancha mayorista NEBA y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores de Comunicaciones Electrónicas. NEBA
OFE/DTSA/009/20 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea a las Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros Estados miembros de la Unión Europea al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el proyecto de medida relativo a la revisión de los precios de la oferta mayorista MARCo de Telefónica. MARCo
OFE/DTSA/008/18 NEBA, NEBA local
OFE/DTSA/005/20 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea a las autoridades nacionales de reglamentación de otros estados miembros de la Unión Europea al organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el proyecto de medida relativo a la revisión del precio de la capacidad en PAI del Servicio de banda ancha mayorista NEBA. NEBA
OFE/DTSA/011/17 OBA
OFE/DTSA/008/20 Resolución sobre la modificación de la oferta NEBA local para incorporar telediagnosis para multicast. NEBA local
OFE/DTSA/006/20 Resolución sobre la inclusión de nuevos perfiles en la oferta de referencia de los servicios mayoristas NEBA y NEBA local. NEBA, NEBA local

Todas las resoluciones de revisión de oferta de referencia en el ámbito telecomunicaciones

Supervisión de la red de pares de cobre

Últimas 10 resoluciones de autorización instalación de nodos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Oferta referencia Fecha de resolución
NOD/DTSA/002/20 Resolución relativa a la solicitud de suspensión de plazos para el cierre de la central San Sebastián/San Marcial.
NOD/DTSA/001/20 Resolución sobre la determinación de la nueva fecha de cierre de las centrales con cierre suspendido.
NOD/DTSA/007/19 Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización de desmontaje de 4 tendidos de cobre en Masamagrell y Sant Just Desvern.
NOD/DTSA/006/19 Resolución sobre la solicitud de TELEFÓNICA de autorización de desmontaje de tendidos de cobre en dos centrales de Las Palmas.
NOD/DTSA/005/19 Resolución sobre la solicitud de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. de autorización de desmontaje de 5 tendidos de cobre en Vigo y Valencia.
NOD/DTSA/002/19 Resolución sobre la información requerida en las solicitudes de autorización de desmontajes de la red de cobre.
NOD/DTSA/004/19 Resolución sobre la solicitud de TELEFÓNICA de autorización del desmontaje de 11 tendidos de cobre.
NOD/DTSA/001/19 Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de 8 tendidos de cobre
NOD/DTSA/006/18 Resolución sobre la solicitud de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. de autorización del desmontaje de la red de cobre de los locales comerciales de los edificios ubicados en avenida Meridiana y en calle Torroella de Montgrí.
NOD/DTSA/005/18 Resolución sobre la solicitud de TELEFÓNICA de autorización del cierre de la central Barcelona/Catalunya.

Todas las resoluciones de autorización instalación de nodos en el ámbito telecomunicaciones

Cierre de centrales de la red de cobre

La red de accesos de cobre de Telefónica está dividida en centrales, identificadas por un código (llamado código MIGA). El progresivo despliegue de la nueva red de acceso de fibra óptica puede llevar al cierre de las antiguas centrales de cobre.

Se entiende por cierre de una central el cese del uso de los accesos de cobre de dicha central. El cierre de una central conlleva el fin de la obligación de acceso en dicha central a la red de pares de cobre de Telefónica. Tras el cierre de una central, ni Telefónica ni otros operadores pueden hacer uso de los pares de cobre de esa central.

Modelos de coste

Una de las obligaciones principales que aprobamos en los análisis de mercados es el control de precios de los servicios mayoristas que prestan los operadores con poder significativo de mercado. Para ejercer dicho control de precios es cada vez más habitual utilizar modelos de costes que simulan la red de un operador eficiente y permiten calcular los costes de provisión de los servicios que se pretende regular

Modelo BU-LRIC móvil

Este modelo ascendente de costes incrementales a largo plazo (BU-LRIC) de una red móvil, ha sido utilizado para fijar el precio de terminación mayorista de las llamadas de voz en redes móviles. Fue sometido a consulta pública en junio de 2016 y esta versión refleja los precios aprobados en el último análisis del mercado de terminación móvil, aprobado en enero de 2018. 
El modelo incluye todas las tecnologías desplegadas por los operadores, como la 4G/LTE, y además del coste incremental de la terminación, permite extraer el coste de red de todos los servicios que presta un operador móvil.

Modelo BU-LRIC móvil

 

Modelo BU-lRIC red de acceso

Este modelo ascendente de costes incrementales a largo plazo (BU-LRIC) determina los costes de construcción por parte de un operador eficiente de una red de acceso de ámbito nacional que incluye tanto las infraestructuras pasivas (obra civil) como los medios físicos conductores necesarios (tendidos de cables de pares y de fibra óptica), lo que permite el establecimiento de precios de los productos mayoristas siguientes: (i) desagregación del par de cobre (OBA), (ii) acceso indirecto sobre par de cobre y fibra óptica (parte pasiva de ADSL-IP y NEBA) y (iii) alquiler de infraestructuras (MARCo).


El modelo considera una evolución de demanda de servicios sobre redes de cobre y fibra a lo largo de un período de 20 años (comenzando en 2011). Sobre esta base se determina analíticamente qué dimensionado de la red es el adecuado -en términos de obra civil y cableado desde el repartidor hasta la roseta en el interior de las viviendas- para soportar la citada demanda de servicios en el período considerado.

Esta versión recoge el precio del par de cobre desagregado aprobado en la resolución de revisión de precios de 2013. 

 

 

Modelo BU-LRIC telefonía fija

Este modelo ascendente de costes incrementales a largo plazo (BU-LRIC) para el servicio telefónico fijo, fue utilizado para establecer el precio de terminación mayorista de las llamadas de voz en redes fijas en el análisis de los mercados mayoristas de terminación de llamadas en redes fijas actualmente vigente y aprobado mediante Resolución de la CNMC de 23 de septiembre de 2014 (ANME/DTSA/628/14/M3-3ªRONDA). Con el objetivo de dotar de  transparencia al proceso de elaboración del modelo y perfeccionar el mismo a partir de los comentarios de los operadores, se realizó una consulta pública sobre el modelo entre diciembre de 2012 y enero de 2013. 

De acuerdo con el principio de utilización de una arquitectura de red y tecnologías eficientes, se modeló una red fija multi-servicio sobre la que se prestan servicios de voz, datos y video y con una arquitectura de red troncal NGN/IP para la prestación de los servicios de voz, y además del coste incremental de la terminación, permite extraer el coste de red de otros servicios que presta un operador de telefónica fija, como el coste de originación.

 

ATENCIÓN: Leer esta NOTA antes de efectuar la descarga y ejecución del modelo 

 

 

 

Lista de centrales

-->

 

Modelo BU-LRIC NEBA


Este modelo ascendente de costes incrementales a largo plazo (BU-LRIC) determina los costes de prestación de los servicios de acceso indirecto sobre la red de Telefónica. El modelo incluye los segmentos de red utilizados para la prestación de estos servicios, pero no las infraestructuras pasivas (planta externa).

Se modela la demanda de accesos y tráfico de banda ancha fija para un período de diez años (2016-2026). Se trata de una versión pública del modelo, en la que se han modificado los datos confidenciales.

El modelo se ha utilizado para establecer el precio de la capacidad en PAI del servicio mayorista NEBA. La última revisión del modelo se usó para los precios fijados en mayo 2021. 

 

 Modelo BU-LRIC MARCo

Este modelo ascendente de costes incrementales a largo plazo (BU-LRIC) determina los costes de construcción de una red de infraestructuras pasivas de acceso (conductos, cámaras de registro, arquetas y postes) de ámbito nacional. El modelo se ha utilizado para establecer en junio de 2021 el precio del servicio de acceso a las infraestructuras pasivas de Telefónica (servicio mayorista MARCo).