Conflitos

Resolvemos os conflitos que poidan xurdir entre os operadores ou entre operadores e outras entidades que se beneficien das obrigas de acceso e interconexión, en relación coas obrigas establecidas na Lei xeral de telecomunicacións e a súa normativa de desenvolvemento.

En particular, coñecemos os conflitos sobre as seguintes materias:

  •  Acceso, interconexión e interoperabilidade.
  •  Conservación da numeración (portabilidade).
  • Compartición de infraestruturas.
  • Entre prestadores de servizos de consulta telefónica e operadores de redes públicas telefónicas fixas
  • Relativos ás condicións nas que se ofertará o servizo por xunto de acceso a bandas de frecuencia establecido no artigo 4.6. do Real decreto 458/2011, sobre actuacións en materia de espectro radioeléctrico para o desenvolvemento da sociedade dixital.
  • Itinerancia.
  •  Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Xestión do múltiple dixital.

 

Últimas resolucións

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/338/23 Resolución por la que se adoptan medidas provisionales en el conflicto de interconexión planteado por Telefónica de España, S.A. frente a Voiped Telecom, S.L.
CFT/DTSA/296/23 Resolución sobre la solicitud de medida provisional de ENREACH COMMUNICATIONS, S.L.U. en el conflicto de interconexión planteado frente a VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
CFT/DTSA/169/23 Resolución del conflicto de Interconexión interpuesto por TRISONATA, S.L. y DIALPLAN TELECOM, S.L.U. contra DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A., por el cambio de las condiciones económicas y la retención de pagos.
CFT/DTSA/106/23 Resolución del conflicto interpuesto por PUBLICACIONES DEL SUR, S.A. contra DÑA. MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ MARÍN y GRUPO OPERADOR C45 DE MEDIOS AUDIOVISUALES ALTERNATIVOS, S.L., por la gestión del múltiplex en la demarcación de JAÉN-TL04J.
CFT/DTSA/265/22 Resolución del conflicto de acceso a tecnologías IoT interpuesto por ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L.
CFT/DTSA/281/22 Resolución sobre el conflicto de interconexión planteado por Telefónica contra Dialoga y Opera relativo a la migración de la interconexión a IP.
CFT/DTSA/236/23 Resolución del conflicto entre Conecta-3 y la Dirección General de Carreteras de la Región de Murcia en materia de acceso a infraestructura física.
CFT/DTSA/255/22 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por INFORMACIÓN NÚMEROS DE TELÉFONO, S.L.U. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. en relación con la devolución de los pagos de determinadas cantidades retenidas tras el bloqueo de la transmisión del tráfico hacia el número 11887.
CFT/DTSA/253/22 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por TELÉFONO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE 24 HORAS, S.L. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. en relación con la devolución de los pagos de determinadas cantidades retenidas tras el bloqueo de la transmisión del tráfico hacia el número 11827.
CFT/DTSA/079/20

Últimos 10 conflitos no ámbito das telecomunicacións