Conflitos

Resolvemos os conflitos que poidan xurdir entre os operadores ou entre operadores e outras entidades que se beneficien das obrigas de acceso e interconexión, en relación coas obrigas establecidas na Lei xeral de telecomunicacións e a súa normativa de desenvolvemento.

En particular, coñecemos os conflitos sobre as seguintes materias:

  •  Acceso, interconexión e interoperabilidade.
  •  Conservación da numeración (portabilidade).
  • Compartición de infraestruturas.
  • Entre prestadores de servizos de consulta telefónica e operadores de redes públicas telefónicas fixas
  • Relativos ás condicións nas que se ofertará o servizo por xunto de acceso a bandas de frecuencia establecido no artigo 4.6. do Real decreto 458/2011, sobre actuacións en materia de espectro radioeléctrico para o desenvolvemento da sociedade dixital.
  • Itinerancia.
  •  Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Xestión do múltiple dixital.

 

Últimas resolucións

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/174/19 Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de HAPPYNET BE WIFI S.L.U. por la que interpone un conflicto contra VODAFONE ESPAÑA S.A.U. en relación con la prestación del servicio de alquiler de circuitos.
CFT/DTSA/162/20 Resolución por la que se declara concluso el conflicto de portabilidad interpuesto por ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES S.L. frente a DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A. por desaparición sobrevenida de su objeto.
CFT/DTSA/190/20 Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales en el conflicto de portabilidad planteado por DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A. frente a ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES S.L.
CFT/DTSA/071/20 Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras pasivas interpuesto por AXENT INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES S.A. frente a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.
CFT/DTSA/187/20 Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales de GRUPO EMPRESARIAL PELUCHE S.L. en el conflicto de acceso a las infraestructuras físicas de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. en el municipio de Cox.
CFT/DTSA/151/20 Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales en el conflicto de portabilidad planteado por INCOTEL SERVICIOS AVANZADOS S.L. frente a ORANGE ESPAGNE S.A.U.
CFT/DTSA/054/20 Resolución del conflicto entre Del-Internet y ADIF relativo al acceso a las infraestructuras físicas de este último operador en Tarragona.
CFT/DTSA/030/17
CFT/DTSA/011/17
CFT/DTSA/079/20 Resolución del conflicto interpuesto por Orange contra Telefónica relativo al acceso a las infraestructuras físicas de este último operador

Últimos 10 conflitos no ámbito das telecomunicacións