Sancionadores

Correspóndenos o exercicio da potestade sancionadora ante as seguintes infraccións:

 • Infraccións moi graves:
  • O incumprimento das resolucións firmes e medidas preventivas ditadas pola CNMC no exercicio das súas funcións en materia de comunicacións electrónicas.
  • O incumprimento grave das obrigas en materia de acceso, interconexión e interoperabilidade ás que estean sometidos.
  • O incumprimento grave das características e condicións establecidas en materia de portabilidade.
 • Infraccións graves:
  • Negativa ou obstrución a ser inspeccionado, ou a non colaboración coa inspección.
  •  Incumprimento tardío ou defectuoso das resolucións firmes ou das medidas preventivas ditadas pola CNMC.
  • Incumprimento das obrigas en materia de acceso, interconexión e interoperabilidade ás que estean sometidos.interoperabilidad a las que estén sometidos.
  •  Incumprimento das obrigas en materia de acceso, interconexión e interoperabilidade ás que estean sometidos.
  • Incumprimento das características e condicións en materia de portabilidade.
 • Infraccións leves:
  • Non facilitar os datos requiridos pola CNMC ou atrasar inxustificadamente a súa achega cando resulte esixible conforme á normativa reguladora.

Últimas resolucións

Últimas 10 resoluciones de expedientes sancionadores en el ámbito telecomunicaciones
Número
Nombre
Fecha resolución

SNC/DTSA/011/24

SNC/DTSA/010/24

SNC/DTSA/011/24

SNC/DTSA/005/24

SNC/DTSA/163/22

SNC/DTSA/162/22

SNC/DTSA/030/23

SNC/DTSA/154/22

SNC/DTSA/050/23

SNC/DTSA/129/22

Últimas 10 resolucións de expedientes sancionadores no ámbito das telecomunicacións

Expedientes en tramitación

Ver más opciones de búsqueda para estos expedientes