Sancionadores

Correspóndenos o exercicio da potestade sancionadora ante as seguintes infraccións:

 • Infraccións moi graves:
  • O incumprimento das resolucións firmes e medidas preventivas ditadas pola CNMC no exercicio das súas funcións en materia de comunicacións electrónicas.
  • O incumprimento grave das obrigas en materia de acceso, interconexión e interoperabilidade ás que estean sometidos.
  • O incumprimento grave das características e condicións establecidas en materia de portabilidade.
 • Infraccións graves:
  • Negativa ou obstrución a ser inspeccionado, ou a non colaboración coa inspección.
  •  Incumprimento tardío ou defectuoso das resolucións firmes ou das medidas preventivas ditadas pola CNMC.
  • Incumprimento das obrigas en materia de acceso, interconexión e interoperabilidade ás que estean sometidos.interoperabilidad a las que estén sometidos.
  •  Incumprimento das obrigas en materia de acceso, interconexión e interoperabilidade ás que estean sometidos.
  • Incumprimento das características e condicións en materia de portabilidade.
 • Infraccións leves:
  • Non facilitar os datos requiridos pola CNMC ou atrasar inxustificadamente a súa achega cando resulte esixible conforme á normativa reguladora.

Últimas resolucións

Últimas 10 resoluciones de expedientes sancionadores en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha resolución
SNC/DTSA/094/19 SNC/DTSA/094/19
SNC/DTSA/091/19 Resolución del procedimiento sancionador incoado a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. por el presunto cumplimiento tardío y defectuoso de su obligación de información impuesta en la resolución de 6 de marzo de 2018 por la que se aprueba la metodología para la determinación del test de replicabilidad económica de los productos de banda ancha de Telefónica comercializados en el segmento residencial.
SNC/DTSA/055/20 SNC/DTSA/055/20
SNC/DTSA/103/17
SNC/DTSA/016/19 SNC/DTSA/016/19/USO INDEBIDO 902 DIALOGA
SNC/DTSA/054/19 SNC/DTSA/054/19
SNC/DTSA/055/19 SNC/DTSA/055/19
SNC/DTSA/056/19 SNC/DTSA/056/19/USO INDEBIDO 902 VODAFONE
SNC/DTSA/057/19 SNC/DTSA/057/19
SNC/DTSA/052/19 SNC/DTSA/052/19

Últimas 10 resolucións de expedientes sancionadores no ámbito das telecomunicacións

Expedientes en tramitación

Todos los expedientes sancionadores del ámbito telecomunicaciones en tramitación actualmente
Número Asunto Fecha incoación
SNC/DTSA/055/20 SNC/DTSA/055/20
SNC/DTSA/045/20 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.
RO 2011/2321
AJ 2007/1277
RO 2012/464
RO 2011/2321
SNC/DTSA/1926/13 Resolución por la que se archiva el expediente sancionador incoado a France Telecom España, S.A. por el presunto incumplimiento de la Resolución de 29 de julio de 2009, debido al uso indebido de las causas de denegación de la portabilidad.
SNC/DTSA/250/14 Resolución por la que se archiva el procedimiento sancionador incoado contra Sepomo, S.L. por la presunta utilización del número 27595 con posterioridad a la cancelación de su asignación
SNC/DTSA/336/13 Resolución del expediente sancionador contra Jazz Telecom, S.A.U por el incumplimiento de la Resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la Especificación técnica de los procedimientos administrativos para la conservación de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles.
SNC/DTSA/337/13 Resolución del expediente sancionador contra Orange España Virtual, S.L. por el incumplimiento de la Resolución de 7 de julio de 2011 sobre la modificación de la Especificación técnica de los procedimientos administrativos para la conservación de numeración en caso de cambio de operador en redes móviles.

Ver más opciones de búsqueda para estos expedientes