Novos servizos ferroviarios

Supervisamos o acceso de novos servizos ferroviarios á Rede Ferroviaria de Interese Xeral (RFIX). En particular, publicamos as propostas de novos servizos ferroviarios de pasaxeiros que coincidan con liñas de servizo público e, a petición dos interesados, realizamos a proba de equilibrio económico para determinar se o novo servizo proposto pon en perigo o equilibrio económico dun contrato de servizo público.

A regulación da proba de equilibrio económico atópase no Regulamento de execución (UE) 2018/1795 da Comisión, do 20 de novembro de 2018, polo que se establecen o procedemento e os criterios para a aplicación da proba de equilibrio económico, consonte o artigo 11 da Directiva 2012/34/UE do Parlamento Europeo e do Consello.

As empresas ferroviarias que teñan intención de explotar un novo servizo de transporte ferroviario de viaxeiros coincidente cun suxeito a obrigas de servizo público, deberán comunicarllo á CNMC remitindo o seguinte formulario:

Las autoridades competentes que hayan autorizado un servicio sujeto a obligaciones de servicio público en el itinerario de que se trate, cualquier empresa ferroviaria que esté ejecutando el servicio afectado y los administradores de infraestructuras podrán solicitar la prueba de equilibrio económico en el plazo de un mes desde la notificación de la información sobre el nuevo servicio de transporte de viajeros. Para solicitar la prueba a la CNMC deberán utilizar el siguiente formulario:

 

Servicios ferroviarios