Supervisión dos procedementos de consultas públicas aplicables ás modificacións das tarifas aeroportuarias

Supervisamos tanto o procedemento de consultas do DORA como o procedemento de consultas de actualización anual das tarifas.


Neste sentido, e en relación ao procedemento de consultas do DORA, supervisamos que a Proposta do DORA que Aena remite á Dirección Xeral de Aviación Civil (DXAC) fose sometida ao procedemento de transparencia e consulta que regula o artigo 24 da Lei 18/2014. En particular, supervisamos que a información proporcionada ás aeroliñas fose suficiente para valorar a proposta, incluídos os valores esperados das variables operativas e financeiras nos principais aeroportos. Podemos ditar resolucións establecendo a información que debe intercambiarse no procedemento de consultas e os axentes que deben ser admitidos no proceso.


Por outra parte, e en referencia ao procedemento de consultas de actualización anual das tarifas, supervisamos o procedemento de consulta que, polo menos unha vez ao ano, e en todo caso, cada vez que se modifiquen as tarifas aeroportuarias, Aena debe levar a cabo cos representantes das compañías aéreas sobre o funcionamento do sistema de tarifas e as súas modificacións e actualizacións; especialmente, sobre a correcta determinación e aplicación de IMAPA e sobre o mantemento dos niveis de calidade esixibles. Neste procedemento, ademais de intercambiar a información suficiente, deberá considerar os puntos de vista postos de manifesto polos usuarios e xustificar as súas decisións en caso de desacordo.Supervisamos tanto el procedimiento de consultas del DORA como el procedimiento de consultas de actualización anual de las tarifas.