Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/123/22 AYUDAS DIRECTAS A TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PRIVADAS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA AFECTADAS POR EL INCREMENTO DEL PRECIO DE LOS CARBURANTES -TCF- MT UKR Notificada UE 450.000.000,00 € 13/05/2022
AE/CNMC/104/22 SUBVENCIONES A PRODUCCIONES Y COPRODUCCIONES AUDIOVISUALES DE CONTENIDO CULTURAL GALLEGO. GALICIA Exenta UE AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 25/04/2022
AE/CNMC/110/22 MECANISMO DE COMPENSACIÓN DE COSTES DE EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO PARA COSTES INDIRECTOS DURANTE EL PERIODO 2021-2030 Notificada UE 2.900.000.000,00 € 22/04/2022
AE/CNMC/103/22 FOMENTO DE ESTRUCTURAS DE EMPRESAS EN LAS ARTES ESCÉNICAS DE SALAS DE TEATRO SALAS DE MÚSICA Y TABLAOS FLAMENCOS. MADRID Exenta UE CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 20/04/2022
AE/CNMC/102/22 AYUDAS DIRIGIDAS A APOYAR LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS. MURCIA Exenta UE INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 20/04/2022
AE/CNMC/101/22 AYUDAS A LA DANZA LA LÍRICA Y LA MÚSICA 2022 Exenta UE INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA MÚSICA 19/04/2022
AE/CNMC/100/22 AYUDAS A GRANDES EMPRESAS EN LAS QUE LA TRANSFORMACIÓN SEA PRODUCTO NO AGRÍCOLA ACOGIDA A INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Exenta UE CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 19/04/2022
AE/CNMC/099/22 TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN O DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS. ANDALUCÍA Exenta UE CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 19/04/2022
AE/CNMC/098/22 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA 2022. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 19/04/2022
AE/CNMC/097/22 AYUDAS AL TEATRO Y AL CIRCO 2022 Exenta UE INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA MÚSICA 19/04/2022