Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/020/19 AYUDAS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO CON EL FIN DE PROMOVER LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -MOD. SA.52109- GALICIA Exenta UE 1.238.000,00 € CONSELLERIA DE ECONOMIA EMPLEO E INDUSTRIA DE LA XUNTA DE GALICIA 08/02/2019
AE/CNMC/019/19 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS PARA EL AÑO 2019. GALICIA Exenta UE 3.200.000,00 € INSTITUTO ENERGETICO DE GALICIA 08/02/2019
AE/CNMC/018/19 CRECIMIENTO INDUSTRIAL PARA EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA CUENCA DEL BESAYA Y CANTABRIA -CRECE 2- . CONVOCATORIA 2019 Exenta UE 5.000.000,00 € GOBIERNO DE CANTABRIA - DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO 08/02/2019
AE/CNMC/016/19 SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES -ARTEM PRO 2019- NAVARRA Exenta UE 230.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA - DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 06/02/2019
AE/CNMC/015/19 AYUDAS A LA EXTENSIÓN DE REDES DE BANDA ANCHA NG EN EUSKADI Exenta UE 2.550.000,00 € GOBIERNO VASCO 04/02/2019
AE/CNMC/017/19 SUBVENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS AL FOMENTO DEL EMPLEO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL O DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y ENCLAVES LABORALES- COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 35.000.000,00 € SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACION 31/01/2019
AE/CNMC/014/19 AYUDAS A LA INVERSIÓN EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TECNOLOGÍA EÓLICA EN CANARIAS COFINANCIADAS CON FEDER Exenta UE 80.000.000,00 € INSTITUTO DIVERSIFICACION Y AHORRO ENERGIA, IDAE 24/01/2019
AE/CNMC/013/19 AYUDAS PARA LAS UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA 2019 PAÍS VASCO Exenta UE 4.200.000,00 € LANBIDE SERVICIO VASCO DE EMPLEO 24/01/2019
AE/CNMC/011/19 PROGRAMA HAZITEK DE APOYO A LA I+D EMPRESARIAL PAÍS VASCO Exenta UE 78.000.000,00 € GOBIERNO VASCO 21/01/2019
AE/CNMC/008/19 PROGRAMA ELKARTEK DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA EN ÁREAS ESTRATÉGICAS- PAÍS VASCO Exenta UE 35.000.000,00 € GOBIERNO VASCO 21/01/2019