Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/072/21 AYUDAS PARA LA CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS EN LENGUA VASCA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. GIPUZKOA Exenta UE 212.300,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 08/04/2021
AE/CNMC/071/21 AYUDAS A LA INDUSTRIA Y LA PYME EN ARAGÓN -PRÓRROGA SA.46688- Exenta UE 20.000.000,00 € CONSEJERIA DE INDUSTRIA E INNOVACION DEL GOBIERNO DE ARAGON 08/04/2021
AE/CNMC/070/21 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DEL EUSKERA - EUSKADI Exenta UE 419.500,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 08/04/2021
AE/CNMC/069/21 AYUDAS A LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE ARAGÓN Exenta UE 15.000.000,00 € GOBIERNO DE ARAGON 07/04/2021
AE/CNMC/068/21 AYUDAS A GRANDES EMPRESAS EN LAS QUE LA TRANSFORMACIÓN SEA PRODUCTO NO AGRÍCOLA ACOGIDA A ITI CÁDIZ- ANDALUCÍA Exenta UE 811.200,00 € CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 24/03/2021
AE/CNMC/067/21 AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS - ESPAÑA Exenta UE 30.000.000,00 € INSTITUTO DIVERSIFICACION Y AHORRO ENERGIA, IDAE 23/03/2021
AE/CNMC/066/21 PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS EN COINVERSIÓN CON INVERSORES PRIVADOS - COMUNITAT VALENCIANA Exenta UE 1.340.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES 18/03/2021
AE/CNMC/065/21 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES Y CORTOMETRAJES - ESPAÑA Exenta UE 53.000.000,00 € INSTITUTO DE CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 17/03/2021
AE/CNMC/064/21 AYUDAS DESTINADAS A INVERSIÓN EN EMPRESAS NO AGRÍCOLAS YA CREADAS EN ZONAS RURALES -AYUDA LEADER- - COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 500.000,00 € COMUNIDAD VALENCIANA 10/03/2021
AE/CNMC/063/21 SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN EDITORIAL - COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 1.000.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 10/03/2021