Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/165/19 AYUDAS PARA FORTALECER LA PROGRAMACIÓN Y LOS SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS BIBLIOTECAS ARCHIVOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN - GALICIA Exenta UE 100.000,00 € XUNTA DE GALICIA - DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES 07/08/2019
AE/CNMC/157/19 SUBVENCIÓN AL MUSEO DEL PRADO PARA LA EXPOSICIÓN TEMPORAL DENOMINADA - ,HISTORIA DE DOS PINTORAS - SOFONISBA ANGUISSOLA Y LAVINIA FONTANA- MADRID Exenta UE 150.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 07/08/2019
AE/CNMC/155/19 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL - PAÍS VASCO Exenta UE 2.260.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 07/08/2019
AE/CNMC/154/19 SUBVENCIONES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES PARA GARANTIZAR UNA GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA DESTINADA AL RIEGO AGRÍCOLA- CANARIAS Exenta UE 6.000.000,00 € GOBIERNO DE CANARIAS - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 07/08/2019
AE/CNMC/161/19 SUBVENCIONES DESTINADAS A ABARATAR A LOS AGRICULTORES EL SOBRECOSTE DE LA DESALACIÓN Y DE LA EXTRACCIÓN DE AGUA DE POZOS Y DE GALERÍAS PARA EL RIEGO AGRÍCOLA EN CANARIAS Exenta UE 8.000.000,00 € GOBIERNO DE CANARIAS - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 01/08/2019
AE/CNMC/160/19 AYUDAS A LA I+D+I DE LOS SECTORES AGRÍCOLA FORESTAL Y DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA. PAÍS VASCO Exenta UE 1.900.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 01/08/2019
AE/CNMC/159/19 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ECODISEÑO DEMOSTRACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR Y ECOINNOVACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2019. PAÍS VASCO Exenta UE 870.000,00 € GOBIERNO VASCO - SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PAÍS VASCO 01/08/2019
AE/CNMC/158/19 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN DE FERROCARRILES ESPAÑOLES PARA EL AÑO 2019 - MADRID Exenta UE 100.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 31/07/2019
AE/CNMC/163/19 PROGRAMA DE AYUDAS DIRIGIDAS A EMPRESAS INNOVADORAS CON POTENCIAL TECNOLÓGICO Y ESCALABLES- MURCIA Exenta UE 1.350.000,00 € INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 30/07/2019
AE/CNMC/156/19 AYUDAS ORGANIZACIONES DINAMIZADORAS DE CLÚSTERES DEL PAÍS VASCO 2019 Exenta UE 2.968.000,00 € GOBIERNO VASCO - DIRECCIÓN DE ENERGÍA, MINAS Y ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 28/07/2019