Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/142/23 PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR EN ESTABLECIMIENTOS QUE REALICEN LA ACTIVIDAD DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO -MRR- . CANARIAS Exenta UE www.gobiernodecanarias.org 17/03/2023
AE/CNMC/141/23 AYUDAS A LA DANZA LA LÍRICA Y LA MÚSICA Exenta UE INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA MÚSICA 17/03/2023
AE/CNMC/140/23 AYUDAS AL TEATRO Y AL CIRCO. 2023 Exenta UE INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA MÚSICA 17/03/2023
AE/CNMC/063/23 MODIFICACIÓN DEL MAPA DE AYUDAS DE ESPAÑA -AYUDA SA.100859- SOBRE LA BASE DEL PROGRAMA TRANSICIÓN JUSTA 2021-2027 Notificada UE 17/03/2023
AE/CNMC/130/23 INSTITUTO VALENCIANO DE CULTURA - FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Exenta UE 8.725.000,00 € CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 15/03/2023
AE/CNMC/129/23 INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO IVAM- FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Exenta UE 4.534.000,00 € CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 15/03/2023
AE/CNMC/128/23 INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO -IVAM- FINANCIACIÓN GASTOS CORRIENTES Exenta UE 10.743.370,00 € CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 15/03/2023
AE/CNMC/127/23 INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN E INVESTIGACIÓN - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Exenta UE 3.384.000,00 € CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 15/03/2023
AE/CNMC/139/23 INVESTIGACIÓN APLICADA EN MATERIA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA -PRÓRROGA SA.100957- . ISLAS BALEARES Exenta UE 340.000,00 € FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS 15/03/2023
AE/CNMC/138/23 INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN E INVESTIGACIÓN - FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Exenta UE 750.000,00 € CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 15/03/2023