Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/002/20 AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL MARCO DE LAS REDES ERA-NET. CASTILLA Y LEÓN Exenta UE 1.000.000,00 € JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 09/01/2020
AE/CNMC/001/20 AYUDAS AL FOMENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y MICROEÓLICA DIRIGIDA A PARTICULARES ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES. BALEARES Exenta UE 3.000.000,00 € GOBIERNO BALEARES - CONSEJERÍA TERRITORIO ENERGÍA Y MOVILIDAD - DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 09/01/2020
AE/CNMC/226/19 AYUDAS A LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ESCÉNICOS EXISTENTES- COMUNITAT VALENCIANA Exenta UE 1.000.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 02/01/2020
AE/CNMC/225/19 AYUDAS PARA LA REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOCALES SOCIALES DE LAS SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. -PRÓRROGA PARA 2020- Exenta UE 900.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 02/01/2020
AE/CNMC/224/19 AYUDAS A CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZAS MUSICALES - PAÍS VASCO Exenta UE 2.010.710,00 € GOBIERNO VASCO - VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 02/01/2020
AE/CNMC/223/19 AYUDAS A CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL - PAÍS VASCO Exenta UE 9.260.000,00 € GOBIERNO VASCO - VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 02/01/2020
AE/CNMC/222/19 AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE RIESGO A PYMES DE LOS SECTORES AGRARIO FORESTAL PESQUERO ALIMENTARIO Y DE DESARROLLO RURAL -PROGRAMA SENDOTU 2019-2020- PAÍS VASCO Exenta UE 15.250.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 18/12/2019
AE/CNMC/219/19 EXENCIÓN PARCIAL/TOTAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS EN ESPAÑA Exenta UE 18/12/2019
AE/CNMC/218/19 AYUDAS POR LOS DAÑOS CAUSADOS EN PRODUCCIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS POR DIVERSOS TEMPORALES- ESPAÑA Exenta UE 250.000,00 € MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE 10/12/2019
AE/CNMC/217/19 AYUDAS A LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE ARAGÓN -MODIFICACIÓN SA.45149- Exenta UE 15.000.000,00 € GOBIERNO DE ARAGON 04/12/2019