Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/045/21 SUBVENCIONES AL TRANSPORTE MARÍTIMO DE RESIDENTES EN REGIONES ALEJADAS - BALEARES CANARIAS CEUTA Y MELILLA Exenta UE 126.982.500,00 € MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 19/02/2021
AE/CNMC/044/21 AYUDAS PARA SEGUROS DE LAS POBLACIONES ACUÍCOLAS MARINAS DE MEJILLÓN - ESPAÑA Exenta UE 20.000,00 € ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 19/02/2021
AE/CNMC/043/21 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INDUSTRIALIZACIÓN - COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 16.000.000,00 € INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 19/02/2021
AE/CNMC/042/21 SUBVENCIONES AL TRANSPORTE AÉREO DE RESIDENTES EN REGIONES ALEJADAS - BALEARES CANARIAS CEUTA Y MELILLA Exenta UE 625.500.000,00 € MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 19/02/2021
AE/CNMC/041/21 AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y BIOCARBURANTES. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 6.000.000,00 € INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 17/02/2021
AE/CNMC/040/21 SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EXTREMADURA Exenta UE 8.760.000,00 € DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGIA, JUNTA DE EXTREMADURA 17/02/2021
AE/CNMC/039/21 AYUDAS PARA EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EXTREMADURA Exenta UE 3.600.000,00 € DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGIA, JUNTA DE EXTREMADURA 17/02/2021
AE/CNMC/038/21 AYUDAS DE LA LÍNEA DIRECTA DE EXPANSIÓN CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL -CDTI- - I+D+I Exenta UE 83.000.000,00 € 16/02/2021
AE/CNMC/037/21 AYUDAS DE CDTI A PROYECTOS DE I+D+I -PROLONGACIÓN SA.45828- Exenta UE 800.000.000,00 € CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL 16/02/2021
AE/CNMC/036/21 AYUDAS DIRIGIDAS A APOYAR EL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 2.000.000,00 € INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 16/02/2021