Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/031/20 AYUDAS A PROGRAMAS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A PERSONAS OCUPADAS Y VINCULADOS A LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE NAVARRA 2020. Exenta UE 275.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO- NAFAR LANSARE 16/02/2020
AE/CNMC/030/20 AYUDAS A LOS PROYECTOS AGRUPADOS INDUSTRIA 4.0 EN GALICIA 2020 Exenta UE 1.200.000,00 € INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) 16/02/2020
AE/CNMC/029/20 AYUDAS PARA LA FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 2020- NAVARRA Exenta UE 200.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO- NAFAR LANSARE 16/02/2020
AE/CNMC/028/20 AYUDAS PARA LA FORMACIÓN EN PYMES 2020- NAVARRA Exenta UE 75.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO- NAFAR LANSARE 16/02/2020
AE/CNMC/027/20 AYUDAS PARA SEGUROS DE LAS POBLACIONES ACUÍCOLAS MARINAS DE MEJILLÓN- ESPAÑA Exenta UE 30.000,00 € ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 16/02/2020
AE/CNMC/020/20 AYUDAS POR LOS DAÑOS CAUSADOS EN PRODUCCIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS CAUSADOS POR TEMPORALES Y OTRAS SITUACIONES CATASTRÓFICAS- ESPAÑA Exenta UE 12.000.000,00 € MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION - MAPA 13/02/2020
AE/CNMC/019/20 AYUDAS POR LOS DAÑOS CAUSADOS EN ELEMENTOS AFECTOS A LA EXPLOTACIÓN NO ASEGURABLES CAUSADOS POR TEMPORALES Y OTRAS SITUACIONES CATASTRÓFICAS - ESPAÑA Exenta UE 6.400.000,00 € MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 13/02/2020
AE/CNMC/026/20 AYUDAS PARA PROYECTOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS. GALICIA Exenta UE 500.000,00 € INSTITUTO ENERGETICO DE GALICIA 12/02/2020
AE/CNMC/025/20 AYUDAS A INVERSIONES EN INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA AUTOCONSUMO ELÉCTRICO AÑO 2020. PAÍS VASCO Exenta UE 6.000.000,00 € ENTE VASCO DE LA ENERGIA 12/02/2020
AE/CNMC/024/20 AYUDAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EN SOLAR TÉRMICA EN EL SECTOR TERCIARIO AÑO 2020. PAÍS VASCO Exenta UE 1.650.000,00 € ENTE VASCO DE LA ENERGIA 12/02/2020