Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/002/20 AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL MARCO DE LAS REDES ERA-NET. CASTILLA Y LEÓN Exenta UE 1.000.000,00 € JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 09/01/2020
AE/CNMC/001/20 AYUDAS AL FOMENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y MICROEÓLICA DIRIGIDA A PARTICULARES ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES. BALEARES Exenta UE 3.000.000,00 € GOBIERNO BALEARES - CONSEJERÍA TERRITORIO ENERGÍA Y MOVILIDAD - DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 09/01/2020
AE/CNMC/226/19 AYUDAS A LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ESCÉNICOS EXISTENTES- COMUNITAT VALENCIANA Exenta UE 1.000.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 02/01/2020
AE/CNMC/225/19 AYUDAS PARA LA REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOCALES SOCIALES DE LAS SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. -PRÓRROGA PARA 2020- Exenta UE 900.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 02/01/2020
AE/CNMC/224/19 AYUDAS A CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZAS MUSICALES - PAÍS VASCO Exenta UE 2.010.710,00 € GOBIERNO VASCO - VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 02/01/2020
AE/CNMC/223/19 AYUDAS A CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL - PAÍS VASCO Exenta UE 9.260.000,00 € GOBIERNO VASCO - VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 02/01/2020
AE/CNMC/222/19 AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE RIESGO A PYMES DE LOS SECTORES AGRARIO FORESTAL PESQUERO ALIMENTARIO Y DE DESARROLLO RURAL -PROGRAMA SENDOTU 2019-2020- PAÍS VASCO Exenta UE 15.250.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 18/12/2019
AE/CNMC/219/19 EXENCIÓN PARCIAL/TOTAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS EN ESPAÑA Exenta UE 18/12/2019
AE/CNMC/218/19 AYUDAS POR LOS DAÑOS CAUSADOS EN PRODUCCIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS POR DIVERSOS TEMPORALES- ESPAÑA Exenta UE 250.000,00 € MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE 10/12/2019
AE/CNMC/217/19 AYUDAS A LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE ARAGÓN -MODIFICACIÓN SA.45149- Exenta UE 15.000.000,00 € GOBIERNO DE ARAGON 04/12/2019