Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/191/20 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA RIS3 -PROGRAMA RIS3-EMPRESA- ASTURIAS Exenta UE 14.750.000,00 € INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 25/11/2020
AE/CNMC/195/20 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE I+D EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO MANUNET PARA EL PERÍODO 2020-2023. -NAVARRA Exenta UE GOBIERNO DE NAVARRA 24/11/2020
AE/CNMC/194/20 SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE TÉCNICOS I+D PROMOVIDO POR SODERCAN S.A. CANTABRIA Exenta UE 500.000,00 € SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CANTABRIA -SODERCAN 23/11/2020
AE/CNMC/193/20 AYUDAS AL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA -INVESNOVA- PROMOVIDO POR SODERCAN S.A.- CANTABRIA Exenta UE 250.000,00 € SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CANTABRIA -SODERCAN 23/11/2020
AE/CNMC/192/20 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL MARCO DE LAS REDES ERA-NET- ASTURIAS Exenta UE 750.000,00 € INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 20/11/2020
AE/CNMC/190/20 AYUDAS AL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR- CANTABRIA Exenta UE 100.000,00 € SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CANTABRIA -SODERCAN 20/11/2020
AE/CNMC/189/20 SUBVENCIONES A PROYECTOS DE I+D EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN PROMOVIDAS POR SODERCAN S.A. CANTABRIA Exenta UE 500.000,00 € SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CANTABRIA -SODERCAN 18/11/2020
AE/CNMC/186/20 PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS -PRÓRROGA 2020-2023- - ICF EUROCRÈDIT - CATALUÑA Exenta UE 20.000.000,00 € INSTITUT CATALA DE FINANCES 18/11/2020
AE/CNMC/181/20 AYUDA PARA EL CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA S.A COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 2.000.000,00 € CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 18/11/2020
AE/CNMC/188/20 AYUDAS A PROYECTOS NÚCLEOS I+D INTERNACIONAL -2020-2023- CATALUNYA Notificada UE 1.000.000,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA -AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ACCIÓ 18/11/2020