Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número
Expediente
Tipo
Importe
Otorgante
Fecha

AE/CNMC/013/24

Exenta UE

158.499.270,00 €

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

08/04/2024

AE/CNMC/012/24

Exenta UE

150.000.000,00 €

GOBIERNO DE CANARIAS

08/04/2024

AE/CNMC/011/24

Exenta UE

19.157.500,00 €

INSTITUTO GALLEGO DE VIVIENDA Y SUELO

08/04/2024

AE/CNMC/007/24

Exenta UE

20.000.000,00 €

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

08/02/2024

AE/CNMC/006/24

Exenta UE

150.000.000,00 €

INSTITUTO DIVERSIFICACION Y AHORRO ENERGIA, IDAE

08/02/2024

AE/CNMC/005/24

Exenta UE

110.000.000,00 €

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

08/02/2024